keskiviikko 28. lokakuuta 2020

Palo-88:n vuosikokous 2020

PALO-88:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Sunnuntaina 29.11.2020 klo 17 Palokärjessä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä seuran uusien sääntöjen ensimmäinen käsittely.
Kahvi tarjoilu. Tervetuloa!

Esitys Palo-88:n uusiksi säännöiksi

 

Säännöt

1 §

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan yhdistykseksi, nimi on ”Palo 88 ry” ja kotipaikka Eurajoen kunta.

2 §

Seuran tarkoituksena on toimia ja edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämän tapoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • järjestää jäsenilleen harrastukseen liittyviä urheilu-, liikunta-, opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia
 • harjoitta tiedotus- ja julkaisutoimintaa 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittavan asianomaisen luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää keräyksiä, arpajaisia ja urheilutapahtumia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä, jotka johtokunta valitsee yksimielisesti anomuksesta. Jäsenyys tulee voimaan, kun jäsen on maksanut liittymisvuonna voimassa olleen liittymis- ja jäsenmaksun.

4 §

Seurasta eroaminen katsotaan tapahtuneeksi, jos jäsen ei ole suorittanut määrättyjä jäsenvelvoitteita tai jäsenmaksua kuutta (6) kk eräpäivästä. Hänellä ei ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

5 §

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolme-viisi (3-5) varsinaista jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä valitsevat jäsenistöstä tarvittavat toimikunnat.

Johtokunnan kokouksissa on puhe- ja äänioikeus johtokunnan jäsenillä ja puhe- ja esitysoikeus erikseen kutsutuilla asiantuntijoilla.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi jäsentä on paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunnan on jätettävä yhdistyksen tilit viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne lausuntoineen viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

6 §

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous. Johtokunta kutsuu yhdistyksen jäsenet kokouksiin vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenelle lähetetyllä kirjeellä, sähköpostilla tai tekstivietillä.

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-maaliskuun aikana ja siellä käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Vahvistetaan osanottajaluettelo
 • Esitellään, käsitellään ja hyväksytään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimikaudelta.
 • Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 • Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja toimikaudeksi.
 • Valitaan yhdistykselle kolme-viisi (3-5) johtokunnan varsinaista jäsentä.
 • Valitaan yhdistykselle yksi (1) varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
 • Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle.
 • Esitellään ja hyväksytään talousarvio tulevalle toimikaudelle.
 • Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus, toimintavelvoitteet sekä yhdistyksen toimi- ja luottamushenkilöiden palkkioiden määristä.
 • Valitaan edustajat ja heidän varahenkilöt tarvittaviin edustustehtäviin.
 • Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

8 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu toimitetaan 6 §:ssä mainitulla tavalla.

9 §

Näiden sääntöjen muutamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

10 §

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

11 §

Muutoin noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa on säädetty.

keskiviikko 4. maaliskuuta 2020

PALO-88:n Kevätkokous 2020

Sunnuntaina 29.3.2020 klo 17 Palokärjessä. Esillä sääntöjen määräämät asiat, mm. tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019. Kahvi tarjoilu. Tervetuloa!